شک نکن !

شَـــــــک نکـــــــــن ...

آینـــــــده ای خواهم ساخت که گذشته ام جلویش زانو بزند ...

قرار نیست من هم دل کسی را بسوزانم ...!!

برعکس ... کسی را که وارد زندگی ام می شود را ...

آنقدر خوشـــــبخت می کنم که ...

به هر روزی که جای او نیستی به خودت لعــــنت بفرستی ..!!

عکس عاشقانه - کلبه ی ایرانیان

/ 0 نظر / 29 بازدید