حیف که پیشم نیستی

دوستـــ ــــــ ــــــت دارم هایت را باور می کنم

گذشته ام را می دهم به باد و به تو دل مـــــــی سپارم

چقــــــــدر این با تو بودن ها را دوست دارم

چقدر لبخنــــــــد ها و قهقهه های از ته دلت را دوست دارم

دلم برای لحظه های با تو بودن پر می زند

من هنوز منتظرم....که باز هم مهربانــــــــی هایت را ببینم

می خواهم عاشقی کنم...

می خواهم زنـــــــــدگی کنم

می خواهم تمام دچـــــــــار بودنم را جار بزنم

دلم چقدر هـــــــوایت را کرده
حیف که پیشـــــــــــم نیستی....

/ 0 نظر / 15 بازدید