نیستی اما . . .

نیـــــــــــــــــــــــــــــــــستی اما . . .
دوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت داشتنت همــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــا با من است . . . !!

/ 0 نظر / 11 بازدید