دارم به دل مهر تو را

ای ماه من ، ای فروغ شبهای من

ای روشن از نور عشقت دنیای من

روشنتر از صبح امید زندگی

رخشان بود چهر تو ای زیبای من

ای مظهر عــشــق و صفا

دارم به دل مهر تو را

/ 0 نظر / 10 بازدید